Ewa Tomaszewska

Praca nie obietnice

lista nr 1 miejsce: 7

Działalność

związkowa

i parlamentarna

NSZZ „Solidarność”


Do NSZZ „Solidarność” wstąpiłam w 1980 roku i cały czas pozostaję wierna ideałom związkowym. Za działalność związkową byłam internowana i aresztowana w okresie stanu wojennego.  W latach 1986 -1990 pracowałam w Komisji Interwencji i Samorządności NSZZ „Solidarność”. W 1992 weszłam w skład Komisji Krajowej.  W Prezydium Komisji Krajowej odpowiadałam za politykę społeczną. W 1993 roku przewodniczyłam Ogólnopolskiemu Komitetowi Strajkowemu Pracowników Sfery Budżetowej. Byłam jednym z najczęściej pojawiających się negocjatorów Związku. Od 1993 do 1995 byłam członkiem Rady ds. Polityki Społecznej przy Prezydencie Lechu Wałęsie. Reprezentowałam NSZZ „Solidarność” w przygotowaniach do ratyfikacji Europejskiej Karty Socjalnej. W 1997 roku otrzymałam tytuł Człowieka Roku „Tygodnika Solidarność”. W 2014 roku zostałam wybrana do Komisji Wydziałowej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także zostałam delegatem na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki i na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze a także delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.


Sejm III kadencji - Senat VI kadencji


W 1997 roku zostałam wybrana posłem na III kadencję Sejmu RP z listy AWS spośród kandydatów zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność”. Byłam wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Ubezpieczeń Społecznych. Pracowałam również w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.  435 razy zabierałam głos w debatach sejmowych, wygłosiłam ponad 100 oświadczeń w ważnych kwestiach społecznych. Brałam udział w pracach nad prorodzinnymi zmianami w systemie podatkowym i systemie pomocy społecznej.

W pracach nad kolejnymi  nowelizacjami Kodeksu Pracy zabiegałam o:

- skrócenie tygodnia pracy,
- wydłużenie urlopów macierzyńskich,
- wprowadzenie zasady reprezentatywności przy zawieraniu układów zbiorowych,
- nieograniczanie praw pracowniczych.

W imieniu Klubu Parlamentarnego AWS pilotowałam w Sejmie kilkanaście ustaw m.in.:

- ustawę o Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych

i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego,
- ustawy zmieniające system ubezpieczeniowy  m.in. wprowadzające opłacanie

z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalne osób przebywających na urlopach

macierzyńskich i wychowawczych, podwyższające zasiłek chorobowy,
- ustawę blokującą eksmisję na bruk rodzin z małymi dziećmi i osób niepełnosprawnych,
- ustawę o świadczeniach dla cywilnych ofiar wojny.


W roku 2005 z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości  uzyskałam mandat Senatora RP VI kadencji.  Byłam wiceprzewodniczacą Komisji Polityki Społecznej. W czasie niespełna dwóch lat pełnienia mandatu Senatora RP kontynuowałam prace na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, zajmowałam się sytuacją osób najbiedniejszych, ochroną praw pracowniczych i problemami nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Parlament Europejski

Najaktywniejszy Europoseł w Parlamencie Europejskim
(ranking studentów politologii Uniwersytetu Wrocławskiego na najaktywniejszego europarlamentarzystę.)


W latach 2007 - 2009 pełniłam mandat Posła Parlamentu Europejskiego. Byłam członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, zastępcą członka Komisji Kultury i Edukacji. Uczestniczyłam w pracach Intergrupy ds. Rodziny i Ochrony Dzieciństwa oraz Intergrupy ds. Osób Niepełnosprawnych.  Jako członek NSZZ ”Solidarność”, w pracy europosła pozostałam wierna ideałom związkowym. Koncentrowałam się przede wszystkim wokół problemów społecznych: praw pracowniczych i sytuacji pracowników na europejskim rynku pracy, roli rodziny, praw kobiet i osób niepełnosprawnych. Moja praca zaowocowała ponad 170 wystąpieniami na posiedzeniach plenarnych oraz 100 rezolucji.

Wszystkie zgłoszone przeze mnie poprawki zostały przyjęte.
Tematami moich wystąpień były m.in.:

- Europa obywateli - nie urzędników;
- Matki wychowujące dzieci winny być wynagradzane;
- Ochrona miejsc pracy;
- Bezpieczna emerytura;
- 80 milionów Europejczyków żyje w ubóstwie;
- Rosja nie respektuje praw człowieka.


W Parlamencie Europejskim zajmowałam się również zagadnieniami edukacji, szkolnictwa wyższego i kultury. Propagując polską historię, zorganizowałam w Brukseli wystawę o tradycjach polskiego parlamentaryzmu p.t.:  „Polska. Tradycja parlamentaryzmu do 1791 roku”, a we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej - konferencję poświęconą Witoldowi Pileckiemu. Wystąpiłam z wnioskiem o ustanowienie roku 2010 Europejskim Rokiem Fryderyka Chopina. Wniosek ten uzyskał poparcie Parlamentu Europejskiego.